journaal.jpg

Media

“In coronatijden is sterke media en goede duiding

letterlijk van levensbelang”

 

uitdagingen.jpg

EEN UITDAGENDE CONTEXT VRAAGT OM

UNIEKE UITDAGINGEN

 

 

De coronacrisis zet onze mediasector onder druk. Advertentie-inkomsten minderen sterk en nieuwe producties zijn moeilijker te bekostigen.

Waarschijnlijk ben je het zelf ook al wel eens tegengekomen. Fake news, we zien het steeds vaker verschijnen. In onze tijdlijn op sociale media, maar ook websites vol met nepnieuws. 

Nooit eerder waren we zo verbonden met elkaar. De toenemende internationalisering zorgt ervoor dat we op elk moment van de dag in contact kunnen komen met het nieuws en de media uit de rest van de wereld.

En ook de digitalisering staat alles behalve stil. Alles is tegenwoordig online terug te vinden en dat op steeds meer verschillende vormen van media.

 

BEHEREN VAN SPECTRUMGEBRUIK

In het licht van de toekomstige ontwikkelingen in 5G worden ook nieuwe innovatieve toepassingen belangrijk en zijn toewijzingen met beperkte duur voor delen van het spectrum noodzakelijk. De inwerkingtreding van tijdelijke licenties, toegekend door het BIPT zullen met belangstelling worden opgevolgd. De uitrol van 5G is voor Vlaanderen een belangrijke prioriteit.

 

TRANSITIE NAAR DIGITALE RADIO

 

We zetten in op de verdere digitalisering van ons radiolandschap. Zo zal er bijvoorbeeld in het kader van de nieuwe erkenningsronde van de kandidaat-landelijke radio-omroeporganisaties, engagementen en eventuele verwezenlijkingen rond de ontwikkeling van digitale radio en DAB+ als criterium meegenomen worden. De stuurgroep en CVBA Digitale Radio Vlaanderen worden bovendien verder ondersteund. 

 

MEDIAWIJSHEID CENTRAAL

 

Via een eenmalige investering worden er extra middelen voorzien voor het Kenniscentrum Mediawijsheid met het oog op het versterken van mediawijsheid en digitale geletterdheid. Er komt tevens een doorlichting van het mediawijsheidsbeleid. Bovendien wordt er verder ingezet op Nieuws in de Klas en op de samenwerkingen tussen verschillende partners. Een specifiek traject omtrent influencers wordt op poten gezet.

 

TOEKOMSTGERICHTE VLAAMSE MEDIA

 

Er wordt ingezet op gedeelde en baanbrekende infrastructuur en innovatieve methodes om de consument optimaal te bereiken. Daarnaast worden ook middelen voorzien voor een sectorbreed gedragen factcheck-platform, alsook extra middelen voor regionale omroepen.

digitalisering.jpg

VERSNELLEN VAN DE DIGITALISERING

 

 

TVL.jpg

REGIONALE TELEVISIE EN LOKALE RADIO

 

 

ERKENNING VAN LANDELIJKE RADIO OMROEPORGANISATIES

 

De erkenning van de landelijke radio-omroeporganisaties loopt af op 31/12/2021. Na grondig overleg werd beslist om de huidige erkenningen met één jaar te verlengen als overgangsmaatregel en om in het komende beleidsjaar een nieuwe erkenningsronde op te starten.

EXTRA AANDACHT LOKALE RADIO

 

Ook lokale radiospelers moeten actief kunnen zijn op Radioplayer, een digitaal radioplatform waar iedereen in Vlaanderen eenvoudig naar de verschillende radiozenders kan luisteren. Hiervoor worden extra middelen vrijgemaakt zodat een substantieel deel van de licentievergoeding voor de geïnteresseerde lokale omroeporganisaties kunnen betaald worden.

REGIONALE OMROEPEN

In 2021 zal de huidige samenwerkingsovereenkomst (2018-2022) met de regionale televisieomroeporganisaties versterkt worden en start tegen die achtergrond ook een evaluatieoefening met oog op de toekomst van het regionale medialandschap. Stimuleren van lokale kwaliteitsvolle journalistiek. Verdere uitbouw van het journalistenloket, evenals het verlenen van beurzen aan talentvolle en lokaal ingebedde journalisten.

 

Het Actieplan Gaming loopt nog tot eind 2021. Er wordt binnen dat kader verder gewerkt aan initiatieven inzake gaming en ter ondersteuning van de Vlaamse gamesector. Ook de verdere toekomstperspectieven zullen in 2021 onderzocht worden met het oog op een nieuw beleidsinitiatief.

EXTRA MIDDELEN MEDIA- EN GAMEFONDS
 

Ter ondersteuning van de relance van de audiovisuele sector met het oog op de lokale productie van nieuwe audiovisuele content wordt het beschikbare budget van het VAF/Mediafonds verhoogd voor de jaren 2021-2022, teneinde enerzijds een groter aantal projecten te financieren en anderzijds een groter aandeel van de financiering van ingediende projecten te kunnen afdekken. Deze investering is nodig om de financiering van de productie van nieuwe reeksen te garanderen.

GARANTIEFONDS

Er wordt een garantiefonds opgericht ter ondersteuning van de audiovisuele sector waarop beroep gedaan kan worden door alle Vlaamse productiehuizen voor producties waarvan de opnames (die gepland zijn vanaf de oprichting van het garantiefonds) onderbroken of opgeschort worden omwille van COVID-19.

STIMULERINGSVERPLICHTING

De bestaande stimuleringsverplichtingen hebben hun nut bewezen, maar zijn toe aan een update. Rekening houdend met de noden die er in de audiovisuele sector zijn ontstaan door de COVID-19 crisis wordt in 2021 werk gemaakt van de aanpassing van de stimuleringsregelingen.

gaming.png

ACTIEPLAN GAMING

 

 

internationaal.jpg

INTERNATIONAAL PERSPECTIEF

 

 

AVMD RICHTLIJN

De omzetting in het mediadecreet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten zullen worden afgerond in het voorjaar van 2021. Door de wijzigingen in het decreet zullen lineaire en niet-lineaire televisiediensten meer op gelijke voet concurreren met elkaar. Het toepassingsgebied wordt uitgebreid naar aanbieders van videoplatformdiensten waardoor zij kijkers, en in het bijzonder minderjarigen, beter moeten beschermen tegen gewelddadige, schadelijke en haatdragende inhoud. 

HET EUROPEES WETBOEK VOOR ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Het EWEC hervormt het Europees regelgevend kader voor elektronische communicatie. Het is de intentie om ook de omzetting van het EWEC af te ronden in het voorjaar van 2021.

BLIJVEN SAMENWERKEN MET NEDERLAND

Naar aanleiding van het verstrijken eind 2020 van de samenwerkingsovereenkomst met Het Beste van Vlaanderen en Nederland (BVN) en het evaluatierapport van mijn administratie werd beslist om dit initiatief niet langer te verlengen.

Er wordt ingezet op meer toekomstgerichte initiatieven. Daarnaast wordt aan de administratie de opdracht gegeven om enerzijds de afbouw van onze samenwerking met BVN te implementeren en anderzijds de nieuwe samenwerkingsagenda met Nederland verder te concretiseren. VRT wordt betrokken om een meer gerichte, complementaire en efficiënte samenwerking met Nederland uit te bouwen.

 

150.000 euro: Recurrente verhoging middelen Kenniscentrum Mediawijsheid, dit m.h.o.o. nieuwe beheersovereenkomst die vanaf 2022 ingaat.

210.000 euro: Recurrente verhoging middelen regionale omroepen om uitvoering decretale opdracht te verzekeren en beperkte bijkomende investeringen mogelijk te maken, o.a. in kader van het ‘nieuwe werken’ in tijden van Corona.

 

84.000 euro: Recurrente verhoging van subsidie aan de Vlaamse Vereniging van Journalisten, om uitbouw van hun platform Journalistenloket te kunnen uitvoeren en verzekeren.

 

815.000 euro: Verhoging projectmiddelen voor media-gerelateerde initiatieven (o.a. bijdrage Radioplayer voor lokale radio’s, opzet leeftijdsclassificatiesysteem voor televisieprogramma’s). Moet ook dienen om ad hoc te kunnen inspelen op trends en interessante projecten

middelen.png

EXTRA RECURRENTE MIDDELEN

 

 

Lees mijn volledige beleidsnota hier.

RECENT NIEUWS over MEDIA 

BENJAMIN DALLE

CONTACTEER

Persvragen:

Tom Demeyer
Woordvoerder Benjamin Dalle
+32 472 84 15 99
tom.demeyer@vlaanderen.be

Kabinet Benjamin Dalle

Vlaams minister Brussel, Jeugd en Media

kabinet.dalle@vlaanderen.be

Koolstraat 35
1000 Brussel 

 

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon